સ્પેશિયલ એજયુકેટર ભરતી: પ્રાથમિક શાળાઓમા આવી સ્પેશિયલ એજયુકેટર ની 3000 જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો લાયકાત અને અરજી કરવાની અન્ય વિગતો

સ્પેશિયલ એજયુકેટર ભરતી: Special Educator Recruitment: vsb.dpegujarat.in: પ્રાથમિક શાળાઓમા નવી ભરતી અન્વયે વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામા આવતી હોય છે. TET પાસ કરેલા

Continue reading