સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી: સુરત મહાનગરપાલિકાની નીચે જણાવેલ કેડરોની હાલમાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત

Read more

8 પાસ માટે ગવર્મેન્ટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

8 પાસ માટે ગવર્મેન્ટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન 8 પાસ માટે ગવર્મેન્ટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભરતી 2022 :

Read more

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, પગાર રૂ. 30,000 શરુ

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : હાલમાં ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિવધ ભરતી માટે જાહેરાત બહાર બ્પાડવા માં આવીં છે જેમાં

Read more
en_USEnglish