પત્રક- B વ્યક્તિત્વ વિકાસ ઑફિસીયલ નમૂનો, PDF કોપી તથા એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી 

પત્રક- B વ્યક્તિત્વ વિકાસ ઑફિસીયલ નમૂનો, PDF કોપી તથા એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી  મહત્વપૂર્ણ લિંક પત્રક B વ્યક્તિ વિકાસ પત્રકના માર્કસ ઓનલાઈન કરવા અહીં ક્લિક કરો. મહત્વપૂર્ણ લિંક પત્રક B વ્યક્તિ વિકાસ પત્રકના માર્કસ ઓનલાઈન કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો. પત્રક- B વ્યક્તિત્વ વિકાસ ઑફિસીયલ નમૂનો, PDF કોપી તથા … Read more

GPSC Class 1-2 Result 2023

GPSC Class 1-2 Result 2023 GPSC Class 1-2 Result 2023 The Gujarat Public Service Commission published the selection list for the Class 1-2 Exam 2022 on 21st August 2023 on behalf of students who participated.GPSC Class 1-2 Result is a list containing the names and roll numbers of the candidates who were selected for the Interview. Students can … Read more

NEET 2023 Result @ntaresults.nic.in

NEET 2023 Result @ntaresults.nic.in NEET 2023 Result @ntaresults.nic.in NEET 2023 Result has been declared on 13th June 2023. It can be checked through online mode on the website. NTA conduct the National Eligibility cum Entrance Test (NEET 2023). It is a national level entrance test organized for admission into MBBS and BDS courses. These courses are … Read more

NEW RESULT 2023

Lio app for all your information. The app can be customized to store everything in excel format on mobile devices. Lio app is a completely free electronic register and mobile excel tool for small companies that allows them to control the details of their Udhaar Register, register book Khata Register and attendance register, GST register and … Read more