જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના GYAN SADHANA SCHOLARSHIP

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના GYAN SADHANA SCHOLARSHIP

National Scholarship Portal (Nsp) Login, Status & Registration Form

The Schools / Institutes with valid DISE or AISHE codes can register on NSP. To know whether Schools / Institutes is registered on NSP Portal or not, go to https://scholarships.gov.in and click on “Search Institute/School/ITI” provided on the Top Right Corner of the screen.

👉To Check Eligibility You Need To Go To The National Scholarship Website

From Home Page Of The Website You Need To Go “services” Option

Click “scheme Eligibility” From Drop-down Options

Important link :- 

Enter The Details Such As Domicile State/ut, Course Level, Religion, Caste/community Category, Gender, Parent Annual Income, Whether Disabled And Captcha Code

Click “check Eligibility” Option

👉Documents Required :-

  • Aadhar Card
  • Bank Account Passbook.
  • Caste Certificate If You Belong To A Special Category.
  • Income Certificate As Per Your Scholarship Type.
  • Mobile Number
  • Passport Size Photograph
  • Previous Year Education Qualification Certificate.
  • Self-declaration Certificate.
  • Objective Of Nsp Scholarship

The Main Objective Of Nsp Scholarship 2021 Is To Ensure The Distribution Of The Scholarships Will Be Done Timely To The Students. Now To Make An Application Procedure Easier For The Students To Make A Common Platform For Central And State Governments Scholarship Plans For No Duplication In The Processing And Creating A Learner’s Database.

 જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના

🆕 ધોરણ 8 પાસ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે નવી શિષ્યવૃતિ યોજના
▪️ધો.૯-૧૦ ના  વાર્ષિક ૨૦૦૦૦ અને
▪️ધો.૧૧-૧૨ ના વાર્ષિક ૨૫૦૦૦
 ધોરણ 9 થી 12 મા મળશે કુલ 90000 સ્કોલરશીપ
તમામ વાલીઓને શેર કરવા વિનંતી.

Central Sector Scheme Of Scholarship Online Form 2020-21

Benefits Of Nsp 2.0
Information About All The Scholarship In One Portal
Easy Application Procedure
Single Integrated Application
Suggest For The Students About The Best Scholarship Scheme To Apply
No Double Applications
Transparent Records.
Up To Date Data Available
Help As A Decision Support System (Dss) For Ministries And Departments.

Registration Procedure Of National Scholarship Portal

First Step Registration
To Register Yourself You Need To Go To The National Scholarship
From The Home Page Of The Website You Need To Click “new Registration”
Read The Instructions Appears On The Screen, Tick The Checkbox And Click “continue” Option
Enter The Details As Asked On The Screen Such As Name, Date Of Birth, Mobile Number, Gender, Email Id, Bank Details Etc.
Enter The Captcha Code And Click The “register” Option
Second Step Login
Log In Through Your “student Registration Id”
Click On “application Form” Icon
The Application Form Will Be Displayed On The Screen
Fill In The Asked Details I.e State Of Domicile, Name Of The Student, Date Of Birth, Community/ Category, Father’s Name, Aadhaar Card Number, Mobile Number, Scholarship Category, Gender, Religion, Mother’s Name, Annual Family Income, Email Id Etc
Click On “save & Continue”, Next Page Appeared.
Upload The Scanned Copies Of The Documents.
Click On “final Submission’’
Thus, Application Is Finally Submitted.
Procedure To Check Scheme Wise Scholarship Sanctioned List
To Check You Need To Go To The National Scholarship
From The Home Page Of The Website You Need To Click “new Registration”
Now Click “scheme Wise Scholarship Sanctioned List”
Choose An Academic Year, Application Type, Ministry, Scheme, State And District
Enter Captcha Code And Click Submit Option
The List Will Appear On The Screen
Procedure To Apply For Renewal
To Check You Need To Go To The National Scholarship
From The Home Page Of The Website You Need To Click “login”
Now Enter Application Id, Password And Captcha Appears On The Screen
Click The “login” Option And Apply For Renewal Of The Application
Procedure To Search Institute/school/iti
To Check You Need To Go To The National Scholarship
From The Home Page Of The Website You Need To Click “search For Institute/ School/ Iti”
Enter The Details Institution State, Institution District, Institute /college/iti And School/college/iti Name(Optional)
Now Click “get Institution List” Option And Information Will Appear
Procedure To Search District Wise Nodal Officer National Scholarship Portal
Go To The National Scholarship
From The Home Page Of The Website You Need To Click “services”
Click “search Nodal Officer Detail” Option
Select Ministry, State, District And Scheme
Enter Captcha Code Appears In The Image
Click “submit” Option And Information Will Appear On The Screen

Leave a Comment