ઝવેરચંદ મેઘાણીની 45 બુક વાંચો

This mini AC will be the best option for you while studying, working in the office or if you are sitting alone in the room. The device can be purchased both online and offline. Prices start at Rs 400 and can be had up to Rs 2,000. It is made in different designs and shapes. The option is available on Flipkart. You can buy a mini AC of your choice from it

How will work

You will need to use dry ice or water to use it. Which will keep it cool. It is very easy to operate. It does not consume much electricity. It is best to use this device while working at the table.

 ઝવેરચંદ મેઘાણીની 45 બુક વાંચો અહીંથી.

આપ જે બુક વાંચવા ઈચ્છો તેના નામ પર ક્લિક કરો.

1સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ_૧

2. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ_૨

3. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ_૩

4. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ_૪

5. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ_૫

6. સોરઠી બહારવટિયા ભાગ_૧

7. સોરઠી બહારવટિયા ભાગ_૨

8. સોરઠી બહારવટિયા ભાગ_૩

9. સોરઠ તારાં વહેતાં પાણી 

10. સૌરાષ્ટ્રના ખંડેરોમાં

11. સોરઠી દુહા

12. સોરઠી સંતો 

13. સત્યવીર શ્રદ્ધાનંદ

14.વેવિશાળ

15. શાહજહાં 

16. વેણીના ફૂલ 

17. લાલકિલ્લા નો મુકદમો 

18. રાં ગંગાજળિયો 

19. રસધારની વાર્તાઓ ભાગ_૧

20. રસધારની વાર્તાઓ ભાગ_૨

21. રઢિયાળી રાત ભાગ_૧

22. રઢિયાળી રાત ભાગ_૨

23. રઢિયાળી રાત ભાગ_૩

24. રઢિયાળી રાત ભાગ_૪

25. રંગ છે બારોટ

26. મિસરનો મુક્તિસંગ્રામ 

27. માણસાઈના દીવા 

28. બોળો 

29. બે દેશ દીપક 

30. પરકમ્મા

31. નરવીર લાલાજી 

32. તુલસી ક્યારો 

33. ઠક્કર બાપા 

34. ઝંડાધારી મહર્ષિ દયાનંદ 

35. જેલ ઓફિસની બારી

36. છેલ્લું પ્રયાણ 

37. ચૂંદડી લગ્નગીતો

38. ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય 

39. ખાંભીઓ જુહારું છું

40. કુરબાનીની કથાઓ 

41. કિલ્લોલ

42. કાળચક્ર અંતિમ 

43. કંકાવટી

44. એશિયાનું કલંક

45. એકતારો 

How does a mini portable AC work? If you want to use this portable air conditioner, you have to use dry ice or water. Which will give you coolness. If you are going to buy a mini portable AC, you do not have to worry about how to operate it. Mini portable AC is very easy to use. Notably, the mini portable AC consumes less power. You can save a lot by buying a mini portable AC. This device is suitable for those who work from home.

If you want to use this portable air conditioner, you must add dry ice or water. Which will make you feel cool. If you are going to take a mini portable AC, you do not want to worry about how to use it. Mini portable AC can be quite easy to use.

Notably, the Mini Portable AC consumes much less power. You can save a lot of money by finding a mini portable AC. This tool is great for people who work from home.

It doesn’t have any kind of machine for cold air, but it has an ice tray. In this ice tray when you run by placing ice cubes, it seems to give you cool air. It also has bladeless wings that blow air in the 3 to 4 foot range. You can also run this smallest AC in the country with the help of USB

Important Link

You can also provide power supply with USB. You can also operate it with the help of mobile charger, laptop, computer and power bank. You can run it by connecting it to your mobile via USB. You can easily take it with you anywhere and keep it anywhere and run it easily.

Leave a Comment