આધાર કાર્ડમાં તમારો મોબાઈલ નંબર કેવી રીતે બદલવો?

UIDAI ના ઈન્ટરનેટ પોર્ટલ પર નવી ક્ષમતાઓને કારણે, આધાર કાર્ડ સાથે સેલફોન નંબર અપડેટ કરવાનું હવે વધુ સરળ બની ગયું છે.

લોકો હવે સેલ્ફ-સર્વિસ અપડેટ પોર્ટલ (SSUP) દ્વારા સરળતાથી તેમના મોબાઈલ નંબરને તેમના આધાર કાર્ડ સાથે ઓનલાઈન લિંક કરી શકે છે.

Also read How To Download મેરા રાશન એપ

How to Change Mobile Number in Aadhar Card Online ?

One can follow these steps for Aadhar card mobile number update –

1: Go to the UIDAI web portal.

2: Before entering the necessary captcha code, enter the registered phone number that you would like to update.

3: Your mobile device will receive the OTP if you select the “Send OTP” option.

4: Send in the OTP and proceed to the following action.

5: Select the item (in this case, your mobile number) that you wish to update from the “Online Aadhaar Services” menu.

6: Enter the required data and provide your phone number.

7: Enter the captcha code on the new page after being redirected.

8: Your phone will display an OTP after you finish the previous step.

9: Select “Save and Proceed” after completing the OTP verification.

Also read AVG AntiVirus & Security: Protecting Your Digital World

Once you have completed the aforementioned requirements, schedule an appointment at the closest Aadhaar Enrollment Center. Arrive at the Aadhaar Seva Kendra at the appointed time, pay the little fee, and supply any further documentation that may be needed to finish the procedure.

We hope that our answers to your questions about UIDAI Aadhar update mobile number and how to change mobile number in Aadhaar card using old mobile number online have been helpful.

Also read ખેડૂત ના ખાતામાં આવશે 2000 નો હપ્તો

How to Verify Aadhaar Card Mobile Number?

By following the instructions listed below, anyone can verify their cellphone number associated with their Aadhaar number whenever it’s convenient for them:

1: Log in to the UIDAI website.

2: Choose “Verify Email/Mobile Number” from the drop-down menu under “Online Aadhaar Services.”

3: To receive an OTP on your phone, enter your registered mobile number, email address, and Aadhar card number along with the security code.

4: Before selecting the “Verify OTP” option, enter the OTP.

5: A green checkmark appears on the screen after the verification procedure is finished.

In case individuals do not have their mobile number registered with their Aadhaar card, they will not be able to utilise the Aadhaar self-service update portal to update their phone number. 

However, UIDAI offers a solution for such individuals to verify and update mobile number in Aadhar.

How to Change Mobile Number in Aadhaar Card Online without OTP?

For doing an Aadhar Card mobile number change offline, you can follow these steps:

1: To alter your Aadhar card’s cellphone number without an OTP, go to the closest Aadhaar Enrollment Center or Aadhaar Seva Kendra. The UIDAI official website has information on where to find it.

2: Get the form from the office to change your Aadhaar card mobile number, and fill it out with the relevant information, including your new phone number.

  1. Get in touch with the person in charge of updating your Aadhaar information, then give him the completed form.

4: You will be required to pay a small price for the service following biometric authentication.

5: The acknowledgement slip with the Update Request Number (URN) on it will be sent to you by the executive.

6: You can check the status of your update request by entering the URN on the UIDAI website. For the same purpose, you can also call 1947, which is UIDAI’s toll-free number.

If you are unable to link your mobile number to your Aadhaar card online, go to the Aadhaar Enrollment Center that is closest to you and follow the instructions listed above.

Please take note that you will not be able to use the extensive range of Aadhaar services provided by UIDAI if you do not update your cellphone number with Aadhaar.

These services include filing income tax returns, updating any Aadhaar-related information from your home, unlocking and locking biometrics at your convenience, and more.

Leave a Comment