રાજકોટ: નવરાત્રિ પૂર્વે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ ત્રાટક્યો

નવરાત્રિ પહેલા રાજકોટમાં નવા કોરોના ફેરફારના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. આ પ્રકારનો વધુ ઝડપથી પ્રચાર થતો હોવાનું માનવામાં આવે છે.

Continue reading