આયુષમાન કાર્ડ પર હવે ૧૦ લાખની સહાય મળશે લાભાર્થી યાદીમાં નામ ચેક કરવા લિંક પર ક્લિક કરો

આયુષમાન કાર્ડ પર હવે ૧૦ લાખની સહાય મળશે લાભાર્થી યાદીમાં નામ ચેક કરવા લિંક પર ક્લિક કરો આયુષમાન કાર્ડ Gujarat Increases Ayushman Card Limit From 5 To 10 Lakhs; Check Beneficiary List for 2022–2023: The second time in a row, Bhupendra Patel has been appointed chief minister. Following the formation of the new administration, the … Read more