બોર્ડની પરીક્ષાને લઈને મોટી અપડેટ અને પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓ માટે તમામ વિષયોના પરીક્ષણ પ્રશ્નો અને પેપર ફોર્મેટ. બોર્ડ પરીક્ષા પેપરની શૈલી: 2024 બોર્ડ પેપર શૈલી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષા હંમેશા માર્ચમાં લેવામાં આવે છે. પેપર સ્ટાઇલ ધોરણ 10 અને 12 Also read   નવરાત્રિ 2023 આ નવરાત્રિમાં કયા … Read more