ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, પગાર રૂ. 30,000 શરુ

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : હાલમાં ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિવધ ભરતી માટે જાહેરાત બહાર બ્પાડવા માં આવીં છે જેમાં

Read more

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૨ (OJAS)

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૨ (OJAS) GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૨ : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિકયુરિટી ફોર્સ સોસાયટી, ગુ.રા.

Read more
en_USEnglish